1. Raja Waheed Ahmed,
  2. M.Shahid Yousaf ,
  3. Raja Umar Farooq,
  4. Ali Zohaib,
  5. Qasim Ali ,
  6. Rizwan Ullah Khan ,
  7. Usman Ghani,
  8. Abdul Wahab Sawati,
  9. Akhtar Ayoub Khan ,
  10. Shabir Buneri,